Czym zajmuje się zarządca nieruchomości?

MdM

dolgachov/bigstockphoto.com

Zarządcą nieruchomościami może zostać osoba fizyczna, która prowadzi działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami na własny rachunek i ryzyko. Zawód ten został objęty ustawą deregulacyjną. Od początku roku 2014 do jego wykonywania niezbędne jest wyłącznie zarejestrowanie działalności gospodarczej i posiadanie ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Przed deregulacją, osoby chcące wykonywać zawód zarządcy nieruchomości musiały zdobyć odpowiednie uprawnienia zdając egzamin zawodowy. Zarządca obowiązki swoje wykonuje na podstawie umowy zawartej z właścicielem nieruchomości lub wspólnotą.

Do zadań zarządcy należy analizowanie i monitorowanie czynników, które wpływają na racjonalne gospodarowanie nieruchomością, w szczególności na podejmowanie decyzji, które powodują jak najbardziej efektywne zarządzanie nieruchomością w czasie teraźniejszym i w przyszłości. Jego praca powinna charakteryzować się:

  • stosowaniem przepisów prawa,
  • stosowaniem standardów zawodowych,
  • kierowaniem się zasadami etyki zawodowej,
  • wykonywaniem czynności ze szczególną starannością,
  • kierowaniem się zasadą ochrony interesów osób, na rzecz których wykonywane są czynności zarządzania,
  • stałym doskonaleniem kwalifikacji zawodowych.

Wśród obowiązków zarządcy znajduje się zarządzanie nieruchomościami, a czasem również administrowanie nimi. Analizuje on rynek po to, by ustalić najbardziej optymalne stawki czynszu czy warunki najmu. Ustala plany marketingowe, o ile funkcjonowanie nieruchomości wiąże się z poszukiwaniem najemców.

Zarządca planuje i proponuje jak najbardziej efektywne wykorzystanie budynku lub jego części, z uwzględnieniem opłacalności podejmowanych działań. Musi on dążyć do tego, by nieruchomość przynosiła zyski, a jej zarządzenie i administrowanie było maksymalnie ekonomiczne. Niezbędne do tego celu jest sporządzanie planów wydatków i planów finansowych.

Zarządca musi również zapewnić prawidłowy stan techniczny budynku. Dokonuje tego poprzez zgłaszanie konieczności wykonania przeglądów, przeglądanie i ustalanie procedur oraz kontrolowanie sposobu ich realizowania. Ustala wydatki niezbędne do przeprowadzenia tego celu.

Inne czynności, do których może być zobowiązany, to reprezentowanie właściciela nieruchomości lub wspólnoty mieszkaniowej przed różnymi instytucjami, zwoływanie zebrań mieszkańców, zawieranie umów z dostawcami mediów, negocjowanie stawek wykonywanych przez nich usług, znalezienie firmy ochraniającej obiekt.

Odpowiedzialność zarządcy sprowadza się do naprawienia szkody wyrządzonej w związku z wykonywaniem tego zawodu. W tym celu musi on posiadać obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w celu pokrycia ewentualnych roszczeń.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.