Budynek w rejestrze zabytków – ograniczenia remontowe i konserwatorskie

commons.wikimedia.org

commons.wikimedia.org

Posiadanie pięknej kamienicy w centrum miasta lub zabytkowego dworku pamiętającego czasy przedwojenne stanowi marzenie niejednego z nas. Wiele osób nie zdaje sobie jednak sprawy, że oprócz prestiżu muszą liczyć się również z obowiązkami narzucanymi przez prawo chroniące budynki będące świadectwami minionych epok i przedstawiające określoną wartość historyczną, artystyczną lub naukową, których zachowanie leży w interesie społecznym*.

Każdy budynek uznany za zabytkowy wpisany jest – na wniosek jego właściciela lub z urzędu – w tak zwany rejestr zabytków, prowadzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Każdy wpis poprzedzony jest postępowaniem mającym na celu potwierdzenie wartości obiektu poprzez zgromadzenie informacji i materiałów informacyjnych.

Uznanie danego budynku za zabytek niewątpliwie podnosi jego wartość, zwalnia z obowiązku opłacania podatku od nieruchomości (pod warunkiem utrzymywania budynku w dobrym stanie, zgodnie z określonymi przepisami) i daje możliwość ubiegania się o dotacje na przeprowadzenie prac restauracyjnych, remontowych lub konserwacyjnych wypłacane ze środków Ministerstwa Kultury. Właściciel takiego obiektu musi jednak liczyć się z koniecznością uzyskania zezwolenia właściwego konserwatora zabytków – wojewódzkiego, powiatowego lub miejskiego – przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac remontowych (mających na celu przywrócenie stanu użyteczności budynku, przy zastosowaniu odmiennych materiałów niż pierwotnie zastosowane) lub konserwatorskich (skutecznie spowalniających proces degradacji i mających na celu utrzymanie dobrego stanu oryginalnych elementów obiektów). W zależności od zabytkowej wartości budynku, jego stanu oraz charakteru otoczenia, zgody konserwatora może wymagać na przykład remont dachu, odnowienie elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, a nawet prace w jego wnętrzu.

Aby takie zezwolenie uzyskać, trzeba złożyć odpowiedni wniosek, w którym należy wskazać adres budynku, zakres planowanej inwestycji (dokładny opis, harmonogram), kierownika prac (wymagane uprawnienia budowlane z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy przy zabytkach) oraz termin rozpoczęcia i zakończenia prac. Konserwator wydaje decyzję w trybie urzędowym, to jest w ciągu trzydziestu dni.

Obowiązek konsultowania z konserwatorem wykonywania wszelkich prac może znacznie utrudnić zarządzanie i opiekę nad budynkiem. Jego właściciel powinien liczyć się z możliwością uzyskania odmowy wydania zgody na przeprowadzenie remontu lub zabiegów konserwatorskich w planowanym zakresie lub ze znacznymi ograniczeniami inwestycji, wynikającymi na przykład z konieczności zastosowania określonych rozwiązań budowlanych i technologicznych – począwszy od wskazania określonego koloru elewacji budynku, poprzez sposób poprowadzenia hydrauliki, okablowania instalacji elektrycznej, użycie określonych materiałów budowlanych, aż po wymóg odtworzenia podłóg lub pokrycia dachu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.