Jak przebiega proces projektowy?

Każdy projekt budynku mieszkalnego powstaje indywidualnie. Nie w każdym wszystkie poniżej opisane etapy są koniecznie, choć projekty bardziej skomplikowanych obiektów mieszkalnych muszą również spełniać jeszcze dodatkowe wymogi formalno-prawne.

Proces projektowy

Standardowymi etapami w przebiegu procesu projektowego są:

  1. Najpierw należy dokonać wizji lokalnej w terenie wybranym przez inwestora. Ma to na celu zapoznanie się z otoczeniem oraz uwarunkowaniami środowiskowymi planowanej inwestycji. W czasie wizji wykonuje się dokumentację fotograficzną, która ma potem służyć podczas procesu projektowego i zostać wykorzystana do przygotowania wizualizacji o charakterze fotorealistycznym.
  2. Następnie omawia się z inwestorem wszystkie założenia programowe projektu budynku mieszkalnego. Ważne jest, aby inwestor, deweloper przekazał architektowi swoją wizję obiektu. Można przynieść odręczne szkice, wycinki z gazet w celu dokładnego nakreślenia swoich preferencji i oczekiwań.
  3. Kolejny etap to przygotowanie projektu koncepcyjnego. Określa się na nim szczegółowo program funkcjonalny obiektu mieszkalnego. W tym momencie deweloper musi się też zdecydować w jakiej technologii ma zostać zrealizowany budynek oraz jakie ma posiadać wyposażenie instalacyjne. Tu również ogromne znaczenie mają częste konsultacje projektanta z inwestorem, gdyż podczas tego etapu podejmowane są najważniejsze kwestie budowlane.
  4. Wykonanie fotorealistycznych wizualizacji, umożliwiających zobaczenie inwestycji mieszkalnej przed jej realizacją.
  5. Opracowanie projektu budowlanego, czyli formalnego dokumentu, przedstawiającego wszystkie rozwiązania projektowe planowanej inwestycji. Projekt ten stanowi podstawę uzyskania opinii, a także uzgodnień oraz pozwoleń (m.in. pozwolenia na budowę).
  6. Sporządzenie projektu wykonawczego – podstawowego składnika tzw. dokumentacji projektowej (wykonawczej). Dokument ten jest uszczegółowieniem rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym. Wykonawca posługuje się nim podczas robót budowlanych, kontroli ich jakości i odbioru zrealizowanych obiektów.
  7. Ostatni etap – spisanie i zebranie dokumentacji powykonawczej. Ten zbiór dokumentów zawiera: pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, protokoły odbiorów częściowych oraz końcowych, dziennik budowy, ewentualne opisy oraz rysunki, służące do realizacji obiektu mieszkalnego (tzw. dokumentacja budowy ze zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robót, operatami geodezyjnymi oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi).

Najistotniejsze jest to, żeby architekt przystępujący do projektu budynku mieszkalnego rozpoznał potrzeby inwestora, a następnie wykonał swój projekt zgodnie z oczekiwaniami dewelopera, a przy tym dobrze wpisał budynek w otoczenie skalą i charakterem. Projekt wykonuje się w czterech egzemplarzach oraz na życzenie inwestora w wersji elektronicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.