Wypis i wyrys z ewidencji gruntów

Czym jest wypis i wyrys z ewidencji gruntów? Kiedy jest potrzebny? Jak go uzyskać?

Wypis i wyrys z ewidencji gruntów to bardzo potrzebny dokument. Jest on niezbędny przy zakładaniu księgi wieczystej oraz transakcjach nabywania bądź zbywania jakiejkolwiek nieruchomości.
Przydaje się również przy wielu postępowaniach sadowych czy administracyjnych.

Ewidencja gruntów i budynków wchodzi w zakres obowiązków starosty powiatowego. Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w całym kraju zakłada się i prowadzi teleinformatyczne bazy danych. Obejmują one zbiory danych przestrzennych, tyczące między innymi ewidencji gruntów i budynków. W wyniku przetwarzania danych zawartych w systemie możliwe jest wygenerowanie zestawień gruntów i budynków zwanych rejestrem gruntów, a także szczegółowych danych tyczących konkretnych nieruchomości. Ten drugi dokument nazywa się właśnie wypisem z rejestru gruntów.

Wniosek o wypis i wyrys z tej ewidencji należy złożyć w starostwie powiatowym, obejmującym działki, które nas interesują. W przypadku dużych miast, obdarzonych prawami powiatu, wniosek składamy w wydziale zajmującym się geodezją i katastrem urzędu miejskiego. Stosowny formularz jest dostępny w wydziale geodezji, a często i na stronie internetowej danego urzędu.

Aby skutecznie wnioskować o wypis, potrzebny jest numer ewidencyjny danej działki. Znajdziemy go w księdze wieczystej nieruchomości (o ile ja założono) bądź w notarialnej umowie kupna. Ostatecznie informację o tym numerze możemy uzyskać w wydziale geodezji starostwa powiatowego albo urzędu miejskiego.

Aby z sukcesem złożyć wniosek, musimy przedstawić dobre uzasadnienie. Wypis i wyrys może nam być potrzebny do postępowania w sądzie, założenia księgi wieczystej bądź aktu notarialnego sprzedaży. Koniecznie uwiarygodnijmy nasz wniosek dołączonym dokumentem o mocy prawnej. Wymóg ten nie dotyczy właścicieli oraz innych osób, wymienionych w operacie ewidencji gruntów danej nieruchomości.

Kto może starać się o wypis bądź wyrys z ewidencji gruntów? Właściciele nieruchomości, jej dzierżawcy oraz osoby związane z nieruchomością interesem prawnym.

Za uzyskanie dokumentu tego rodzaju trzeba zapłacić, jednak nie są to wysokie kwoty – w żadnym wypadku nie przekraczają 50 zł. Opłatę wnosimy na konto starostwa bądź w kasie urzędu.

Ważne: jeśli składamy wniosek przez pełnomocnika, musi on dołączyć pisemne umocowanie do tej czynności wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty. To samo dotyczy osoby umocowanej do działania w imieniu podmiotu gospodarczego (w przypadku prokurenta będzie to wydruk z KRS.)

Istnieje także możliwość otrzymania tzw. wypisu uproszczonego. W jego przypadku opłaty są nieco niższe.

Podstawa prawna:

1) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty.

2) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o Prawie geodezyjnym i kartograficznym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.