Zawody architekta i inżyniera budownictwa – plany uregulowania przepisów

Zawody architekta i inżyniera budowlanego były zawsze postrzegane jako zbliżone. Powodowało to niejasności w zakresie kompetencji podczas planowania i realizacji inwestycji. Ustawodawca chce zmienić przepisy w taki sposób, aby oba zawody związane z budownictwem były rozdzielone z jasno określonymi zasadami ich działania. Dużą rolę pokłada się w samorządach zawodowych oraz systemie uzyskiwania uprawnień.

Na stronie Biura Legislacyjnego umieszczony jest projekt ustawy, która poddana jest konsultacjom. W dokumencie występuje wyraźne rozdzielenie zawodowe architektów i inżynierów budownictwa. Duży nacisk położono na rozbudowę struktur samorządowych i kontrolnych. Nowością w prawie budowlanym jest próba stworzenia jednego aktu prawnego normującego wszystkie sporne i wspólne kwestie. W ten sposób zostałyby jasno określone obszary uprawnień zawodowych oraz sposoby ich zdobywania. Po ukończeniu studiów na wybranym kierunku o kwalifikacji chętnego na zawody architekta i inżyniera budowlanego zadecydują komisje weryfikacyjne, które ustalą poziom kształcenia i wiedzy potrzebnej do wykonywania zawodu.

W ustawie zwiększa się również rolę praktyki zawodowej oraz wyznacza zasady jakości praktyk na określone uprawnienia zawodowe, czyli budowlane lub architektoniczne. Stworzony system będzie ujednolicony, aby zachować poziom umiejętności kandydatów. Zwiększenie czasu praktyki projektowej dla architektów przed uzyskaniem kwalifikacji jest próbą rozdzielenia kompetencji tych dwóch zawodów. Taki podział jest czytelny i łatwo można będzie aplikować na wybrane stopnie kwalifikacji, spełniając jasno określone wymagania co do stażu i kwalifikacji zawodowej. Uprawnienia można łączyć lub rozłożyć ich uzyskiwanie w czasie.

Wszystko to prowadzi do usystematyzowania egzaminów na uprawnienia budowlane. Po ich zaliczeniu będzie można wykonywać zawód na jasno określonych zasadach zarówno w kraju, jak i za granicą. Uszeregowanie tych wszystkich kwestii prowadzi do stworzenia jednego wspólnego programu oceny umiejętności zawodowych w branży budowlanej i architektonicznej. Szczegółowy podział stref odpowiedzialności pozwoli na łatwiejsze znalezienie wymaganego wykonawcy. Na rynek trafią osoby o podobnych kwalifikacjach dzięki nowemu systemowi oceny. Wpłynie to na jakość pracy oraz podniesie kwalifikacje osób zajmujących się projektowaniem o wiedzę praktyczną. Wydłuży się również okres praktyk przy działaniach projektowych.

Powstaną dwa stopnie uprawnień. Pierwsze będą dotyczyły kwalifikacji budowlanych, a drugie projektowych. W ten sposób ustawodawcy stworzyli wymogi dotyczące zdobywania uprawnień po wejściu w życie nowego prawa. Dzięki temu przyszli kandydaci mają jasno wyznaczone kryteria i możliwości w jakich mogą nabyć doświadczenie i praktyki zawodowe.

Ustawa rządowa pozwoli na uporządkowanie kwestii spornych zawodów architekta i inżyniera budowlanego. Łatwiej będzie nabywać oficjalne uprawnienia i wykonywać prace projektowe oraz inżynieryjne. Wynika to ze zmiany specyfiki rynku, a także potrzeby większej elastyczności w wykonywaniu zawodu.

Jeden komentarz do “Zawody architekta i inżyniera budownictwa – plany uregulowania przepisów

Pozostaw odpowiedź Instalator Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany.