Prospekt informacyjny – źródło wiedzy klienta

Prospekt informacyjny

Prospekt informacyjny opisany w ustawie deweloperskiej to instrument ochrony praw konsumentów, w tym przypadku – nabywców. Według przepisów wyżej wymienionej ustawy deweloper, który chce zawierać umowy sprzedaży-kupna jeszcze przed wybudowaniem inwestycji musi przedstawić swoim potencjalnym nabywcom podstawowe dane o sobie, swojej inwestycji, a także mieszkania lub domu, będącego przedmiotem oferty deweloperskiej. Dane te znajdziemy właśnie w prospekcie informacyjnym.

Prospekt informacyjny układany jest w postaci tabeli z rubryczkami, w których znajdują się informacje mające pomóc potencjalnemu nabywcy lokum w podjęciu decyzji zawarcia umowy z deweloperem, pamiętając jednocześnie, że budowa lokalu dopiero jest w planach bądź już trwa. Każdy prospekt opisuje te same, określone w ustawie aspekty dewelopera i jego przedsięwzięcia. Dzięki temu deweloperzy nie mogą pominąć niewygodnych dla siebie kwestii, ani też nadmiernie podkreślać innych.

Wszelkie zawarte w prospekcie informacje muszą być pełne i prawdziwe, w przeciwnym razie nieuczciwemu deweloperowi grozi odpowiedzialność karna w postaci grzywny, karze ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do lat 2 (art. 33 ustawy deweloperskiej). Ponadto podając w prospekcie fałszywe dane deweloper ryzykuje też, że nabywca będzie mógł odstąpić od zawartej umowy (lecz jedynie do 30 dni od zawarcia umowy deweloperskiej) bądź zażądać odszkodowania za wprowadzenie w błąd, jeśli klient doznał uszczerbku majątkowego.

Prospekt informacyjny podzielony jest na dwie części:

  1. ogólną (zawierająca dane dotyczące dewelopera oraz jego dotychczasowych inwestycji wraz z informacjami dotyczącymi nieruchomości, na której prowadzona jest lub będzie budowa i informacje o budynku)
  2. indywidualną (znajdziemy tu informacje o konkretnym mieszkaniu albo domu, którym zainteresowany jest dany nabywca. Ta część może różnić się w zależności od lokalu albo nabywcy, któremu jest prezentowany)

Do prospektu deweloper musi załączyć również rzut kondygnacji z zaznaczeniem opisywanego lokalu mieszkalnego i wzór umowy deweloperskiej.

Wszystkie zawarte w prospekcie informacje stają się potem podstawą umowy deweloperskiej – w przypadku zdecydowania się klienta na zakup mieszkania czy domu. Dlatego też prospekt informacyjny oraz treść umowy deweloperskiej powinny być ze sobą zgodne. Po podpisaniu umowy prospekt stanowi załącznik do niej.

Zanim kupimy wymarzony własny kąt, zażądajmy od dewelopera pokazania prospektu informacyjnego na papierze lub w formie elektronicznej, będziemy mieli wówczas pewność sytuacji prawno-finansowej firmy deweloperskiej, a także aktualnego stanu realizowanej przez nią inwestycji. Ponadto dzięki zawartym tam informacjom mamy możliwość porównania inwestycji realizowanych przez kilku deweloperów i podjęcia decyzję o podpisaniu umowy z najlepszą dla nas firmą deweloperską.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.