Czym jest umowa dożywocia?

Umowa dożywocia, obok testamentu czy umowy darowizny, jest jednym ze sposobów przekazania nieruchomości innej osobie. Jest to umowa cywilnoprawna, w której właściciel nieruchomości zobowiązuje się przenieść jej własność na nabywcę w zamian za dożywotnie utrzymanie i opiekę.

Zawody architekta i inżyniera budownictwa – plany uregulowania przepisów

Zawody architekta i inżyniera budowlanego były zawsze postrzegane jako zbliżone. Powodowało to niejasności w zakresie kompetencji podczas planowania i realizacji inwestycji. Ustawodawca chce zmienić przepisy w taki sposób, aby oba zawody związane z budownictwem były rozdzielone z jasno określonymi zasadami ich działania. Dużą rolę pokłada się w samorządach zawodowych oraz systemie uzyskiwania uprawnień.

Czym jest wspólnota mieszkaniowa?

Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa z chwilą wyodrębnienia pierwszego lokalu. Pojęcie wspólnoty mieszkaniowej opiera się na ustawie o własności lokali z 24 czerwca 1994, która weszła w życie 1 stycznia 1995[2]. Przepisy ustawy uszczegóławiają przepisy o współwłasności, które zawarte są w art. 195-221 Kodeksu cywilnego.

Specustawa mieszkaniowa

22 sierpnia 2018 r. weszła w życie podpisana przez prezydenta tzw. specustawa mieszkaniowa, mająca przyśpieszyć procedury poprzedzające uzyskiwanie pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego. Oznacza to, że czas przygotowania inwestycji mieszkaniowej kurczy się z pięciu lat do roku.

Ustawa o przekształceniu użytkowania wieczystego uchwalona

Nowa ustawa, jaką niedawno podpisał Sejm, ma zapewnić łatwiejsze przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności gruntów, jeśli w tym miejscu znajdują się budynki mieszkalne. Na tę ustawę czekało bardzo wiele osób. Nowe prawo ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Oznacza to, że za kilka miesięcy nawet 2,5 miliona właścicieli nieruchomości […]